GRI-indeksi

Hanselin vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen GRI-standardin core-tasoa. Standardit ovat vuoden 2016 mukaisia.

Organisaation taustakuvaus
GRI-tunnus GRI-selite Linkitys Hanselin olennaisuusteema / Puutteet rapor­toinnissa
102-1 Raportoivan organisaation nimi Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-3 Yhtiön pääkonttorin sijainti Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-4 Toimintojen sijainti Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-6 Markkina-alueet Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Tuemme tervettä kilpailua

102-7 Organisaation koko Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Henkilöstö ja organisaatio

Yli 100 julkisten hankintojen osaajaa

102-8 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä Yli 100 julkisten hankintojen osaajaa Tunnusluku ei ole soveltuva a- ja c-kohtien osalta: Sukupuolijakauma on kerrottu vain kokonaishenkilömäärästä, koska se on verrattain pieni, eikä tarkempi erittely olisi tarkoituksenmukainen.
102-9 Toimitusketju Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Yhteishankintaa laajalle asiakaskunnalle
102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Näytämme suuntaa vastuullisissa hankinnoissa Tunnusluku ei ole soveltuva: Hanselin toiminnalla ei ole suoria ympäristövaikutuksia, kun yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa. Vastuullisuusanalyysissä käsitellään välillisiä vaikutuksia.
102-12 Ulkopuoliset aloitteet Julkisiin hankintoihin yhteinen tahtotila

Vaikuttavia, kestäviä ja innovatiivisia hankintoja

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajalta

Vuoden 2020 tapahtumat ja 2021 näkymät

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskien hallinta Riskiarvio päivitetään seuraavan kerran keväällä 2021.
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Kohti hankintavoiman yhdistämistä

Vaatimuksenmukaista ja avointa toimintaa

Liiketoimintaperiaatteet verkkosivuillamme

Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys

Harmaan talouden torjunta

102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja väärinkäytösten ilmoittaminen Vaatimuksenmukaista ja avointa toimintaa Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys

Harmaan talouden torjunta

Hallinnointi
102-18 Kuvaus hallintorakenteesta sekä yritysvastuun johtamisesta Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Vastuullisuuden johtaminen

102-19 Vastuunjako yritysvastuuasioissa Vastuullisuuden johtaminen
102-20 Yritysvastuun vastuuhenkilöt ja raportointisuhteet Vastuullisuuden johtaminen
102-24 Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten valintaprosessi Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö Tunnusluku ei ole soveltuva (b): Hanselilla ei ole henkilövalintoihin omaa toimintamallia vaan noudatamme valtion omistajaohjauksen periaatteita.
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo sidosryhmistä Sidosryhmämme
102-41 Työehtosopimukset Henkilöstö ja organisaatio
102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmämme
102-43 Sidosryhmätoiminta Webinaarit saavuttivat suuren suosion Asiakkaiden ja toimittajien tukeminen, sitouttaminen sekä ohjaaminen
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Toimitusjohtajalta

Julkisiin hankintoihin yhteinen tahtotila

Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Yhtiön tilinpäätös kattaa koko toiminnan. Hansel ei ole konserni.
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Olennaisuusarvio
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Olennaisuusarvio
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuuden johtaminen
102-49 Muutokset raportoinnissa Vastuullisuuden johtaminen

Yhteishankintayksikön toiminta

Yhtiön Green Office -toiminnan merkitys vähentyi, kun työskentelytavat muuttuivat koronapandemian vuoksi. Ympäristövaikutuksista raportoitiin aikaisempaa suppeammin.
102-50 Raportointikausi Vastuullisuuden johtaminen
102-51 Edellisen raportin päiväys Vastuullisuuden johtaminen
102-52 Raportointijakso Vastuullisuuden johtaminen
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille Vastuullisuuden johtaminen
102-54 GRI-standardien mukaisuus Vastuullisuuden johtaminen
102-55 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi
102-56 Ulkoinen varmennus Riippumaton varmennusraportti
Johtamiskäytäntö
103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat Olennaisuusarvio
103-2 Johtamistavan ja sen osa-alueiden kuvaus Vastuullisuuden johtaminen

Olennaisuusarvio

103-3 Johtamistavan tehokkuuden arviointi Vastuullisuuden johtaminen

Olennaisuusarvio

Taloudelliset vaikutukset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Kohti hankintavoiman yhdistämistä

Yhteishankintaa laajalle asiakaskunnalle

Napakka strategia ohjaa Helsingin hankintoja

Tuloslaskelma

Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille

Hansel tehostaa julkista taloutta kilpailuttamalla yhteishankintoja sekä auttamalla asiakkaitaan kilpailuttamaan omia hankintojaan ja kehittämään hankintojensa johtamista.

Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kohti hankintavoiman yhdistämistä

Tuemme tervettä kilpailua

Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille

Markkinoiden toimivuus ja hyvät kilpailuttamiskäytännöt

Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-2 Lahjonnan ja korruption vastainen koulutus Vaatimuksenmukaista ja avointa toimintaa Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys

Harmaan talouden torjunta

Koulutus on jatkuvaa ja suunnattu koko henkilöstölle, minkä vuoksi eriteltyjä tunnuslukuja ei ole saatavilla. Syyskuun 2020 koulutukseen osallistui 72 henkilöä. Tallenne oli nähtävissä viikon ajan ja sille kertyi 117 katselukertaa.

Toimittajien ympäristöarvioinnit
Hansel 1 Ympäristönäkökohtien toteutuminen yhteishankinnoissa Näytämme suuntaa vastuullisissa hankinnoissa Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat

Hansel myöntää yhteishankinnalle vastuullisuustunnuksen, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Mittaamme tunnuksia saaneiden yhteishankintojen osuutta kaikista yhteishankinnoista.

308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja tehdyt toimenpiteet Näytämme suuntaa vastuullisissa hankinnoissa Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat

Hanselin vastuullisuusanalyysissä arvioidaan hankinnan tavoiteltavia positiivisia ympäristövaikutuksia, hankinnan negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä keinoja näiden haittojen vähentämiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2020 lopussa Hanselilla oli yli 600 sopimustoimittajaa, joiden lukumäärä vaihtelee. Ympäristötunnus myönnetään Hanselissa yhteishankinnalle, ei sopimustoimittajalle.

Koulutus
404-1 Koulutuspäivät Yli 100 julkisten hankintojen osaajaa

Olennaisuusarvio