Näytämme suuntaa vastuullisissa hankinnoissa

Hanselin yhteishankintojen vastuullisuuden arviointiin on yhtiössä kehitetty työkalu, vastuullisuusanalyysi, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 lopulla. Vastuullisuusanalyysi tehdään kaikille Hanselin yhteishankinnoille ja prosessin lopuksi arvioidaan, myönnetäänkö yhteishankinnalle vastuullisuustunnuksia. Vastuullisuusanalyysin yhteydessä laaditaan myös tarpeelliset mittarit sopimuskauden aikaista seurantaa varten. Vastuullisuustunnukset myöntää kaksi vastuullisuusryhmän jäsentä yhdessä.

Vastuullisuusanalyysin tavoite on auttaa kategoriapäällikköä ja koko kilpailutustiimiä pohtimaan vastuullisuuden osa-alueita laajasti kilpailutuksen yhteydessä. Lukuisissa eri asioissa tulee ottaa kantaa siihen, koskeeko kyseinen asia hankintaa ja millainen on hankinnan haitallinen vaikutus tai tunnistettu riski. Tiimin tulee pohtia, miten positiivinen vaikutus voidaan saada esille, ja millainen on Hanselin vaatima toimenpide haitallisen vaikutuksen vähentämiseksi ja positiivisen tavoitteen saavuttamiseksi. Vastuullisuusryhmän edustajat ovat tukena tässä työssä.

Tunnus kertoo kriteerien täyttymisestä

Ympäristöosiossa nostetaan esiin seitsemän mahdollista näkökulmaa, joista esimerkkeinä mainittakoon kasvihuonepäästöjen vähentäminen, energiatehokkuus, haitallisten aineiden käytön vähentäminen ja kiertotalous. Kilpailutusryhmän tulee tunnistaa yhteishankinnan kannalta olennaiset vaikutukset ja täyttää lomake. Mikäli kaksi merkittävää keinoa ympäristöasioiden edistämiseksi löytyy hankinnasta, voi se saada ympäristötunnuksen. Uudessa prosessissa ympäristötunnuksen saamisen kriteeristö muuttui jonkin verran tiukemmaksi aikaisempaan ympäristötunnusprosessiin verrattuna. Aikaisemmassa mallissa oleellista oli tunnistaa, missä kahdessa hankinnan vaiheessa ympäristöasiat oli huomioitu. Ero ei ole kuitenkaan niin merkittävä, että uudelle ja vanhalle prosessille olisi nähty tarpeen tehdä erillisiä tunnuksia.

”Kilpailutusryhmän tulee tunnistaa yhteishankinnan kannalta olennaiset vastuullisuusvaikutukset.”

Sosiaalisen vastuun osalta vastuullisuusanalyysi taas muistuttaa sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueista, kuten työ- ja ihmisoikeuksien noudattamisesta, yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja esteettömyyden huomioimisesta. Sosiaalisen vastuun tunnuksen voi saada, kun yksi asia on huomioitu hankinnassa. Tunnuksen saa esimerkiksi siitä, että liittää sopimustoimittajien Code of Conduct -liitteen osaksi sopimusta.

Taloudellisen vastuun tunnus toteutuu lähes aina, sillä julkiseen hankintaan kuuluu oleellisena osana sopimustoimittajien taustojen tarkastukset. Lisäksi Hansel tekee oma-aloitteisesti sopimustoimittajien sopimuskauden aikaista valvontaa.

Innovatiivisuuden huomiointi sen sijaan toteutuu harvoin, koska Hanselin toimialaan kuuluu erityisesti tavanomaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailuttaminen.

Vastuullisuus huomioitu laajasti

Vuonna 2020 vastuullisuusanalyysiprosessi käytiin läpi 23 hankinnassa (vuonna 2019 kahdessa hankinnassa) ja vastuullisuustunnuksia myönnettiin runsaasti. Yhtä lukuun ottamatta kaikki hankinnat saivat taloudellisen vastuun tunnuksen ja lähes kaikki myös ympäristötunnuksen. Ilahduttavaa on se, että nyt myös yhä useampi hankinta sai sosiaalisen vastuun tunnuksen. Innovatiivisuustunnus päätettiin myöntää yhdelle, jo vuonna 2015 kilpailutetulle hankinnalle.

Vastuullisuusanalyysi pitää sisällään paljon hankintakohtaista vastuullisuustietoa. Jotta tämä tieto saavuttaa myös asiakkaan, olemme tuoneet verkkopalveluumme erillisen vastuullisuusvälilehden. Kyseessä on tekstimuotoinen yhteenveto kyseisen hankinnan vastuullisuudesta. Myös aikaisemmin myönnetyistä ympäristötunnuksista on viety tietoa vastuullisuusvälilehdelle, mikäli tieto on ollut helposti saatavilla. Vastuullisuusvälilehtien sisällöstä on saatu asiakkailta positiivista palautetta; moni pystyy ottamaan tietoja suoraan osaksi omaa raportointiaan.

Vastuullisuusryhmä johtaa työtä

Varsinaista vastuullisuustyötä Hanselissa tekee vastuullisuusryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan vastuullisuusasioista. Vastuullisuusryhmässä on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä eri puolilta organisaatiota ja sen puheenjohtajana toimii talousjohtaja, joka vastaa asiasta myös johtoryhmässä.

Vastuullisuusryhmä piti marraskuun 2020 lopulla kehityspäivän, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja kehitystyön tarpeita. Yhtenä merkittävänä teemana nousi esiin vastuullisuusauditoinnit, joita Hansel ei ole vielä aloittanut. Aiheeseen liittyvää selvitystyötä on tehty, mutta asian konseptointi sisäisesti on vielä kesken. Olemme käyneet asian tiimoilta keskusteluja myös muiden julkisten hankintayksiköiden kanssa ja Suomessa moni muukin vaikuttaa parhaillaan pohtivan samoja asioita. Yhteistyö tällä saralla voisi siis olla perusteltua.

Vuoden 2020 aikana myönnetyt vastuullisuustunnukset

Yhteishankinta Taloudellinen Ympäristö Sosiaalinen Innovatiivisuus
Aurinkovoimalat 1 1 1
Autojen huolenpitopalvelut* 1 1
Autot palveluineen* 1 1 1
Elintarvikkeet 1 1 1
Esitystekniikan suunnittelupalvelut 1 1 1
Hankintojen elinkaaripalvelu 1 1
Junamatkustuspalvelut 1 1
Jätehuoltopalvelut 1 1
Kausijulkaisujen välityspalvelut 1 1
Kokous- ja tapahtumapaikat 1 1 1
Kotimaan majoitukset 1 1 1
Kulutus- ja ammattielektroniikan laitteet 1 1
Leasingpalvelut 1 1
Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 1 1
Polttonesteiden säiliötoimitukset 1
Prepaid-palvelut 1 1
Puhtaanapidon tarvikkeet 1 1
Suojavarusteet 1 1 1
Sähkö ja salkunhoito 1 1
Teleoperaattoripalvelut 1
Toimisto- ja IT-tarvikkeet 1 1 1
Toimistotarvikkeet 1 1
Turvakalusteet 1
Yhteensä 22 18 10 1
*Nämä yhteishankintakokonaisuudet sisältävät tosiasiassa useita eri yhteishankintoja, joista kaikille ei välttämättä ole myönnetty esim. ympäristötunnusta. Jos olet asiakkaamme ja haluat täsmällisen tiedon asiasta, löydät sen Hanselin verkkopalvelusta kohdasta ”Vastuullisuus”. Tässä listauksessa tunnus on mainittu, jos se on suuressa osassa hankintakokonaisuutta.

 

Vastuullisuuden tunnukset yhteishankinnoille

2020 2019
M€ % kpl % M€ % kpl %
Raportoituja yhteishankintoja yhteensä 916,0 228 899,7 233
Taloudellisen vastuun tunnus myönnetty 911,2 99 227 100 899,7 100 233 100
Ympäristötunnnus myönnetty* 600,5 66 135 59 702,6 78 146 63
Sosiaalisen vastuun tunnus myönnetty 127,0 14 10 4 50,9 6 4 2
Innovatiivisuustunnus myönnetty 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0
*Huom. Ympäristötunnuksen myöntämisen kriteereitä on muutettu 10/2019, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Lokakuuhun 2019 saakka tunnuksen sai, jos hankinnan kahdessa eri vaiheessa ympäristöasiat oli huomioitu. 10/2019 alkaen ympäristötunnuksen sai, jos hankinnassa saavutettiin vähintään kahdella tavalla positiivinen ympäristövaikutus. Hankinnan tekijän täytyy kuvata toimenpide siitä, miten haitallista vaikutusta voidaan vähentää ja positiivista vaikutusta lisätä. Käytännössä muutos teki ympäristötunnuksen saamisen aikaisempaa vaikeammaksi.

Vastuullisuustunnukset kategorioittain

Kategoria Yhteis­hankinnat 2020, M€ Ympäristö­tunnus, M€ Sosiaalisen vastuun tunnus, M€ Taloudellisen vastuun tunnus, M€ Ympäristö­tunnus, % Sosiaalisen vastuun tunnus, % Taloudellisen vastuun tunnus, %
Ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut 102,5 82,8 0 102,5 81 0 100
Asiantuntijapalvelut 143,5 68,8 0 143,5 48 0 100
Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut 76,1 76,1 58,3 76,1 100 77 100
Energia 63,1 41,1 0 63,1 65 0 100
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 73,4 0,2 0 73,4 0 0 100
IT-laitteet 89,8 76,2 50,4 89,8 85 56 100
Kalusteet ja toimistopalvelut 60,2 59,7 18,2 55,5 99 30 92
Konesalipalvelut ja -⁠laitteet 61,0 61,0 0 61,0 100 0 100
Matkustus- ja kokouspalvelut 25,3 25,3 0 25,3 100 0 100
Ohjelmistot 62,1 0,9 0 62,1 1 0 100
Puhtaanapidon palvelut ja tarvikkeet 46,3 46,3 0 46,3 100 0 100
Talous- ja rahoituspalvelut 56,9 39,9 0 56,9 70 0 100
Tietoliikenne 25,7 4,4 0 25,7 17 0 100
Turvallisuustekniikka ja -palvelut 30,0 17,8 0 30,0 59 0 100
Yhteensä 916,0 600,5 127,0 911,2 66 14 99