Sidosryhmämme

Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä

Sidosryhmä Odotukset ja tarpeet Hanselia kohtaan Vaikutus Hanselin liiketoimintaan Yhteistyötavat ja toimintastrategia Vastuutaho
Asiakas­suhteet
Hankinta­yksiköt Sopimusehdoiltaan ja hinnoiltaan kokonaistaloudellisia ja laadukkaita hankintoja. Tukea sekä puitejärjestelyjen että omien hankintojen kilpailuttamiseen. Ostamisen ja hankinnan riskit minimoitu. Hankinnan helpottaminen omalle organisaatiolle, hankintatoimen kehittämisen tuentarve lisääntynyt. Erittäin suuri Toiminta perustuu vuosittain laadittavaan asiakkuussuunnitelmaan, johon kirjataan painopistealueet sekä merkittävimmät toimenpiteet asiakassuhteen kehittämiseksi. Asiakkuustiimi
Asiakas­foorumi Mahdollisuuksia vaikuttaa Hanselin toimintaan Merkittävä Säännölliset tapaamiset Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Kategorioiden asiakas­verkostot Mahdollisuuksia vaikuttaa Hanselin toimintaan Merkittävä Säännölliset tapaamiset Kategoriapäällikkö
Valtion palvelun­tarjoajat
Valtion palvelun­tarjoajien yhteis­työ­forum Synergiaetuja muussa toiminnassa Molemminpuolinen kokemusten vaihto eri osa-alueilla Johdon forum, viestintä- ja markkinointiyhteistyö, esim. ValtioExpo Toimitusjohtaja
Senaatti-kiinteistöt Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Yhteistyö on syventynyt ja systematisoitunut Tiivis ja säännöllinen yhteistyö, kehittämispalvelut Yhteistyön kehittämispäällikkö, asiakkuustiimi
Valtion tieto- ja viestintä­tekniikka­keskus Valtori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Suuri vaikutus, tärkeä ylläpitää kiinnostusta, keskeinen kumppani ICT-toimialueella Asiantuntijapalvelut ja yhteistyö valtion hankintastrategian mukaisesti: kilpailutusosaaminen Hanselilta, ICT-palveluiden konseptointi Valtorilta Asiakkuustiimi, kategoriahallinta, ICT-tiimi
HAUS Kehittämis­keskus Oy Yhteistyötä Hanselin asiakkaille tarjottavasta koulutuksesta. Hanselilaiset hankintatoimen kouluttajina. Hanselilaisten osaamisen kehittäminen Koulutussuunnittelu Esimiehet
Valtion konserni­toimijoiden kehitys­ryhmä Aktiivinen valtion hankintatoimen kehittäminen Merkittävä Säännölliset tapaamiset ja yhteiset kehityshankkeet Kategoriajohtaja
Valtion talous- ja henkilöstö­hallinnon palvelu­keskus Palkeet Tukea liiketoimintaan tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Yhteistyö jatkuvaa Yhteistyöhankkeet, Handi-järjestelmä ja valtionhallinnon AI-verkosto Talousjohtaja, kategoriajohtaja
Valtio­konttori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankintatoimen kehittämisen kautta Vaikutus lisääntynyt. Merkittävä vaikuttaja talous- ja henkilöstöhallinnon kehityksessä valtiolla. Yhteistyöhankkeet, esim. #Tietokiri Talousjohtaja, kategoriajohtaja
Toimittaja­suhteet
Sopimus­toimittajat Tuloksekasta kaupankäyntiä valtionhallinnon organisaatioiden kanssa. Ammattitaitoisia kilpailutuksia sekä syrjimätöntä ja tasapuolista kohtelua. Lisämyyntimahdollisuuksia. Erittäin merkittävä vaikutus laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden tarjoajana. Toimintasuunnitelman laatiminen, toimittajayhteistyön koordinointi Kategoriahallinta
Muut toimittajat Halu lisämyynnille. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä tämän todentaminen. Pieni vaikutus Viestintä valintaperusteista, kilpailutusten markkinointi Kategoriahallinta, asiakkuustiimi
Työn­tekijä­suhteet ja hallitus
Työn­tekijät Hyvä työnantaja, tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä Erittäin suuri Jatkuvat työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet Toimitusjohtaja
Hansel Oy:n hallitus Hyvin johdettu ja menestyvä yhtiö Suuri Osakeyhtiölain mukainen hallitusyhteistyö Toimitusjohtaja, henkilöstön edustaja
Hanselin ylemmät toimi­henkilöt ry (Hyry) Toimiva yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan välillä Erittäin suuri Säännölliset tapaamiset Toimitusjohtaja
Ylemmät toimi­henkilöt YTN ry Aktiivinen TES:n työntekijäpuolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Luottamusmiehen osallistuminen koulutuksiin ja luottamusmiehen aktiivinen yhteydenpito Luottamusmies, henkilöstöpäällikkö
Palvelu­alojen Työn­antajat PALTA ry Aktiivinen TES:n työnantajapuolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Seurataan tilannetta ja pidetään yhteyttä tarpeen mukaan Toimitusjohtaja
Omistaja­ohjaus ja lains­äädäntö
VM/omistaja Hyvin johdettu, vastuullinen ja innovatiivinen yhtiö, joka tuottaa säästöjä julkishallinnon hankintatoimeen Suuri Yhteistyöhankkeet, esim. VAHTI tietoturvallisuuden johtoryhmä, aktiivinen näkemysten esittäminen hankintatoimen kehittämis- ja säästömahdollisuuksista Toimitusjohtaja, digitaalisten palvelujen johtaja
Kunta­liitto/omistaja Hyvin johdettu, vastuullinen ja innovatiivinen yhtiö, joka tuottaa säästöjä julkishallinnon hankintatoimeen Suuri Yhteistyöhankkeet, aktiivinen vuorovaikutus Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja
VM:n valtion­hallinnon kehittämis­osasto, konserni­politiikka-yksikkö Vetovastuu ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin, hankintatoimen osaajan näkemykset Erittäin suuri vaikutus Yhteistyöhankkeet, esim. Hilma, Hansel-lain muutokset Toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja, digitaalisten palvelujen johtaja
Työ- ja elin­keino­ministeriö Hankintanäkökulman esittäminen lainsäädännön kehittämiseksi Erittäin suuri Osallistuminen työryhmiin, keskustelu- ja tiedotustilaisuudet Lakiasiainjohtaja, kategoriajohtaja
Liikenne- ja viestintä­ministeriön työ­ryhmä: Puhtaita julkisia ajoneuvo­hankintoja koskevan direktiivin täytäntöön­panoa valmisteleva työ­ryhmä Asiantuntijuuden tuominen lainsäädäntöhankkeeseen Kohtalainen Työryhmätyöskentely Kategoriapäälliköt
Elinkeino­elämä, järjestöt ja vastuullisuus
Toimiala­järjestöt Vuoropuhelu sopimusehtojen kehittämiseksi. Haluaa varmistaa alalle kohtuulliset sopimusehdot. Kohtalainen Yhteistyön ylläpito (säännölliset tapaamiset, edustuksen ottaminen mukaan kilpailutuksiin) Kategoriahallinta
Kansalais­järjestöt Kokemuksia ja käytännön esimerkkejä omaan toimialaan liittyen Kasvava merkitys vastuullisuuden korostuessa Yhteistyöhankkeet Vastuullisuusryhmä
Elinkeino­elämän keskus­liitto EK Sopimusehtoihin vaikuttaminen, jäsenkunnan tietoisuuden lisääminen julkisista hankinnoista Kohtalainen Yhteistyön ylläpito, tapaamiset tarvittaessa Toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät Haluavat edistää erityisesti pk-sektorin asemaa Hanselin kilpailutuksissa Kohtalainen Yhteistyön tiivistäminen Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, kategoriajohtaja
Julkisten hankintojen yhdistys Kontakteja ja kokemusten vaihtoa alan asiantuntijaverkoston kanssa Rooli kehittymässä Pyritään aktiiviseen rooliin ja tiiviiseen yhteistyöhön Lakiasiainjohtaja
Ympäristö­ministeriö Kestävien hankintojen edelläkävijä Vaikutus suuri, kiinnostus vaihteleva (lainsäädäntö, EU) Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Suomen Ympäristö­keskus SYKE Yhteistyökumppani ja asiantuntija hankinnoissa; asiakkuussuhde Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Motiva Tiedonvaihtoa kestävien hankintojen edistämiseksi Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
Finnwatch Yhteistyökumppani ja asiantuntija vastuullisuusasioissa, tiedonvaihtoa kestävien hankintojen edistämiseksi Kohtalainen Jatketaan yhteistyötä Kategoriahallinta, vastuullisuusryhmä
WWF Yhteistyökumppani ja asiantuntija vastuullisuusasioissa, tiedonvaihtoa kestävien hankintojen edistämiseksi Kohtalainen merkitys Jatketaan yhteistyötä Vastuullisuusryhmä
LOGY Hankinta-alan toimijoiden verkosto, julkisten hankintojen edistäminen Kohtalainen merkitys Hankintafoorumin johtoryhmä, julkisten hankintojen ja vastuullisuuden tiimit Kategoriajohtaja
Open Knowledge Finland Yhteistyökumppani ja asiantuntija avoimen tiedon edistämisessä Kohtalainen merkitys Yhteistyö tarpeen mukaan, esim. Tutkihankintoja.fi-palvelu ja hankintatiedon saaminen avoimena datana Talousjohtaja, digitaalisen liiketoiminnan johtaja
Kunta-alan toimijat
KL-Kunta­hankinnat Oy Tärkeä yhteistyökumppani yritys- ja omistusjärjestelyn osakassopimuksen mukaisesti Merkittävä Jatketaan yhteistyötä sopimuksen mukaisesti Varatoimitusjohtaja
Alueelliset yhteis­hankinta­yksiköt Säännöllinen yhteydenpito ja yhteinen edunvalvonta Kasvava merkitys Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja
Muut sidos­ryhmät
Muiden EU-maiden hankinta­yksiköt Yhteistyön tiivistäminen ja parhaat käytännöt, kehitysideoita Merkittävä Jatketaan yhteistyötä Toimitusjohtaja
Euroopan komissio Julkisten hankintojen kehittäminen Kasvava merkitys Työryhmät, esim. eCertis ja EXEP Toimitusjohtaja
OECD Julkisten hankintojen kehittäminen Kohtalainen Osallistuminen verkostoihin Toimitusjohtaja
Kilpailu- ja kuluttaja­virasto KKV Julkisten hankintojen valvonta ja kilpailulain noudattamisen valvonta sekä yhteistyö kilpailuoikeudellisissa asioissa Kasvava merkitys Säännölliset tapaamiset Lakiasiainjohtaja
Tiedotus­välineet Julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saaminen Kohtalainen Aktiivinen palvelu: juttujen ja aineistojen tarjoaminen Viestintäpäällikkö
Aalto-yliopiston kauppa­korkea­koulu Yhteistyökumppani ja asiantuntija julkisissa hankinnoissa Kohtalainen Tutkimushankkeet ja osallistuminen verkostoihin Talousjohtaja
Kestävien ja innova­tiivisten julkisten hankintojen verkosto­mainen osaamis­keskus (KEINO) Yksi verkoston merkittävä toimija Merkittävä Säännölliset tapaamiset Toimitusjohtaja
HITKO eli valtio­varain­ministeriön hallinnon­alan tieto­hallinnon koordinaatio­ryhmä Tiedonvaihto, yhteistyö Kohtalainen Säännölliset tapaamiset Digitaalisen liiketoiminnan johtaja
Turvallisuus­viranomaisten yhteistyö­verkosto Turvaviranomaisten tarpeiden huomiointi Hanselin palveluissa Merkittävä Säännölliset tapaamiset Asiakkuustiimi
Hankinta-Suomi Kansallisen hankintastrategian implementointi Hanselin palveluihin Merkittävä Säännölliset tapaamiset ja työskentely ohjausryhmässä ja teemaryhmissä Toimitusjohtaja