Muutoksia Hansel- ja hankintalakeihin

Hansel-lain muutokset tulivat voimaan 1.9.2020. Lakiin lisättiin Hanselin tehtäviksi muun muassa hankintatietojen käsittely ja analysointi, hankintoihin liittyvän sähköisen ilmoituskanavan (Hilma) ylläpito sekä kansainväliset yhteishankinnat.

Hansel-lakiin lisättiin myös säännökset hankintatietoihin liittyvästä tiedonsaantioikeudesta, jonka mukaan talousarviotalouden piirissä olevien asiakkaiden on luovutettava hankintoihin liittyviä tietoja Hanselille. Käytännössä nämä tiedot julkaistaan tutkihankintoja.fi-palvelussa ja niiden avulla tuotetaan analyysitietoa virastoille ja laitoksille niiden hankinnoista. Hansel-lakiin lisättiin myös säännökset tietojen käsittelystä, suojaamisesta ja luovuttamisesta.

”Tietojen avulla tuotetaan analyysitietoa virastoille ja laitoksille niiden hankinnoista.”

Hilma (hankintailmoitukset.fi) on valtiovarainministeriön omistama hankintojen ilmoituskanava, jonka ylläpitäminen ja kehittäminen siirtyi Hanselille vuoden 2020 alussa. Lakimuutoksella toteutettiin tämä siirto työ- ja elinkeinoministeriöltä valtiovarainministeriölle sekä käytännön tehtävien siirtäminen Hanselille.

Lakiin lisättiin talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan käsittelyjen johdosta myös säännökset hallinnon yleislakien noudattamisesta sekä rikosoikeudellisesta virkavastuusta.

Hankintalain muutosesitys eduskuntaan joulukuussa

Hankintalain muutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle joulukuussa 2020. Lakiehdotuksessa ehdotetaan muun muassa puitejärjestelyjen hankinnan laajuutta koskevan säännöksen lisäämistä hankintalakiin. Toteutuessaan muutos tekisi puitejärjestelyjen kilpailutukset ja sopimusaikaisen käytön hieman nykyistä joustavammaksi.