Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa julkishallinnolle säästöjä tuloksellisella hankintatoimella. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, Keva ja seurakunnat sekä lisäksi sellaiset julkisoikeudelliset laitokset, joihin valtio tai kunta käyttää määräysvaltaa.

Hanselin omistavat valtio (65 %) ja Suomen Kuntaliitto (35 %). Yhtiön rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiö on valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa.

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu asiakkaiden tekemiin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2020 oli 0,95 prosenttia (0,96 prosenttia vuonna 2019).

Hanselin omat hankinnat olivat 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2020. Niiden laskennalliset hiilidioksidipäästöt olivat 814 000 CO2e. Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön yhteishankintoja aina, kun se on mahdollista. Jos hankintaan soveltuvaa puitejärjestelyä tai dynaamista hankintajärjestelmää ei ole saatavilla, tehdään hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti.

Verojalanjälki

2020 2019 2018 2017
Liikevaihto, tuhatta euroa 11 465 11 148 10 922 10 435
Liikevoitto, tuhatta euroa –1 756 –864 –686 203
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 13 044 14 688 18 711 19 252
Maksettavat ja tilitettävät verot, tuhatta euroa 4 330 4 111 3 589 3 691
Investoinnit, tuhatta euroa 0 34 175 114

Organisaatio

Hanselin organisaation muodostaa 118 asiantuntijan henkilökunta. Hallituksen valitsee yhtiökokous ja sen puheenjohtajana toimii ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriöstä. Hallituksessa on lisäksi neljä muuta jäsentä: varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto ry (varapuheenjohtaja), head of procurement Antti Laakso, Aalto-yliopisto, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, Rauman kaupunki ja pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu henkilöstön edustaja Minna Isoherranen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä oli vuonna 2020 toimitusjohtaja mukaan lukien seitsemän henkilöä: toimitusjohtaja Anssi Pihkala (s. 1963), varatoimitusjohtaja Raili Hilakari (s. 1953), talousjohtaja Kirsi Koivusaari (s. 1966), lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi (s. 1966), asiakkuusjohtaja Maritta Mäkelä (s. 1965), kategoriajohtaja Susanna Närvänen (s. 1963) ja digitaalisten palveluiden johtaja Mikko Saavalainen (s. 1979).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä noudatetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita, jotka varmistavat muun muassa tasa-arvon toteutumisen. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, Postitalossa. Lisäksi toimitiloja on käytössä myös Kuntatalolla. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Liiketoiminta

Hanselin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: yhteishankintoihin, kilpailutuspalveluihin sekä hankintatoimen kehittämispalveluihin. Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan julkisen hallinnon tuottavuutta, laadukkaiden julkisten hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua. Hanselin tavoitteena on järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti ja kilpailua syntyy.

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yhdessä ulkopuolisen riskiasiantuntijan kanssa riskimatriisin avulla säännöllisin väliajoin. Edellinen riskikartoitus tehtiin toukokuussa 2019 ja seuraava vuonna 2021.

Yhteishankinnat

Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä, joiden kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia tuotteita ja palveluita. Yhteishankintasopimuksissa sovitaan yleiset ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Käyttämällä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan lainmukaisuuden, asemansa turvaavat sopimusehdot sekä helpottaa sopimus- ja toimittajahallintaa. Hansel tarkastaa yhteishankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös sopimuskaudella toimittajan sopimus- ja yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista sekä toimittajan vakavaraisuutta.

Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan kerralla riittävän suurille hankintamäärille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin. Yhteishankinnat tuottavat julkishallinnolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa.

Kilpailutuspalvelut

Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun hankinnan kohteesta ei ole tarjolla yhteishankintasopimusta. Hanselin kilpailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimusoikeuteen. Asiantuntijapalvelujen käytöllä asiakas voi varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuustekijät huomioituina. Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin, pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Hankintatoimen kehittäminen

Kehittämispalvelumme tähtää asiakkaiden hankintatoiminnan tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen. Asiakastoimeksiannoissa pääroolissa ovat kehityspäälliköt, mutta käytettävissä on Hanselin koko osaaminen. Kehittämispalvelut voivat liittyä jonkin asiakkaan hankintatoimessa esiintyvän ongelman ratkaisemiseen tai palvelu voi olla kokonaisvaltaista hankintojen ohjauksen, organisoinnin tai toteutuksen analysointia, kehittämistä ja muutosjohtamista sekä henkilöstön valmentamista. Kehittämistoimeksiannon sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä.

Hanselin jäsenyydet järjestöissä:

  • FiBS ry
  • Helsingin seudun kauppakamari
  • Julkisten hankintojen yhdistys
  • Oy Nooan Arkki AB (WWF Green Office)
  • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  • ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
  • Sisäiset tarkastajat ry
  • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
  • Suomen Liikematkayhdistys ry
  • Tieke tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry