Vuoden 2020 tapahtumat ja 2021 näkymät

Integraatiostrategian mukaisesti yhtiön visiona on yhdistää Suomen julkinen hankintavoima. Strategian kulmakivinä on tarjota erinomainen palvelukokemus ja laaja palveluvalikoima sekä toimia vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen suunnannäyttäjänä. Esimerkillisen oman toiminnan, vahvan arvopohjan ja osallistavan kulttuurin uskotaan tekevän Hanselista julkisten hankintojen arvostetuimman osaajan ja sen myötä halutun työpaikan.

Henkilöstönäkökulmasta katsottuna Kuntahankintojen ja Hanselin integraatio sujui erittäin hyvin. Koko henkilöstöä koskeva työehtosopimus astui voimaan 1.4.2020. Yhtiössä jo aikaisemmin omaksutut joustavat työnteon muodot, ajantasainen ohjeistus ja hyvät työvälineet mahdollistivat etätyöhön siirtymisen ongelmitta koronapandemian alettua.

Yhteishankintojen osalta yhtiön johto teki huhtikuussa 2020 koronaskenaariot, joita seurattiin kuukausitasolla. Toteuma oli hieman best case -⁠skenaariota parempi. Uusiin puitejärjestelyihin saatiin hyvin liittymisiä sekä valtio- että kunta-asiakkailta. Lisäksi Hansel avusti Huoltovarmuuskeskusta suojavarusteiden hankinnassa ja perusti lokakuussa dynaamisen hankintajärjestelmän suojavarusteista yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa koko julkishallinnon käyttöön. Hankinnat tällä järjestelyllä alkavat toteutua vuonna 2021.

Asiakastyö siirtyi maaliskuussa verkkoon. Hansel jatkoi valtio- ja kuntaorganisaatioista muodostetun asiakasfoorumin toimintaa kolmessa teemoitetuissa etäkokouksessa. Syyskiertue toteutettiin seitsemänä webinaarina, jotka keräsivät yhteensä 1 700 kuulijaa ja saivat hyvää palautetta.

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely joka toinen vuosi. Vuotta 2020 koskeva kysely toteutettiin tammikuussa 2021 ja arvosanojen keskiarvo mittarilla 1–5 oli 4,08 (edellinen vuosi 3,90). Toimittajatyytyväisyyskysely tehdään seuraavan kerran vuonna 2022, edellisessä mittauksessa tammikuussa 2020 arvosanojen keskiarvo oli 3,97 (edellinen kerta 4,00). Lisäksi kilpailutuspalvelun jokaisesta projektista kysytään palautetta. Asiakastyytyväisyyden keskiarvo tältä osin oli 4,65 asteikolla 1–5 (edellinen vuosi 4,62).

Hansel-lain muutos tuli voimaan 1.9.2020 (352/2020). Lakimuutoksessa säädettiin täsmennyksistä Hanselin tehtäviin, kuten hankintojen ilmoitusjärjestelmä Hilman ylläpidosta, hankintatiedon käsittelystä ja analysoinnista sekä valtion virastojen ja laitosten velvoitteesta luovuttaa hankintatietoa Hanselille. Laissa säädettiin myös julkisen hallintotehtävän hoitamisesta sekä virkavastuusta hallintotehtävää hoidettaessa. Hanselissa käynnistettiin lakimuutoksen johdosta kehitysprojekti, jossa täsmennettiin julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyvät menettelyt muun muassa julkisuuslain ja kielilain soveltamisen ja diaarin perustamisen suhteen. Kehitysprojektiin kuului myös henkilöstön koulutus.

Hankintalain muutosta koskeva hallituksen esitys (244/2020 vp) annettiin eduskunnalle joulukuussa 2020. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muun muassa puitejärjestelyjä koskevan säännöksen muuttamista siten, että puitejärjestelyn tarjouspyynnössä olisi ilmoitettava puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden hankintojen yhteenlasketut määrät tai arvot. Toteutuessaan säännös tekee puitejärjestelyjen kilpailutukset ja sopimuskauden aikaisen toiminnan hieman joustavammaksi nykytilaan verrattuna. Hallituksen esitys sisältää myös eräitä teknisiä muutoksia hankintalakiin.

Hansel oli vuoden aikana mukana useissa hankkeissa, kuten valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteisessä Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, työ- ja elinkeinoministeriön Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksessa (KEINO), Valtiokonttorin Tietokiri-hankkeessa ja sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtamassa työryhmässä Harmaa talous ja julkiset hankinnat.

Hansel jatkoi 2.1.2020 käyttöönotetun uuden julkisten hankintojen ilmoituskanavan (Hilma) kehittämistä valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Hankkeen rahoituksesta vastaa valtiovarainministeriö ja hankkeeseen liittyvä laskutus liiketoiminnan muissa tuotoissa oli 1 477 tuhatta euroa vuonna 2020. Lisäksi yhtiössä tehtiin useita muita kehitysprojekteja, kuten verkkosivustojen kehittäminen, minikisatoiminnallisuuksien rakentaminen ja sopimustoimittajien raportointipalvelun uudistaminen. Vuonna 2020 vastuullisuuteen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvät kehitysprojektit mittareineen saatiin vakiinnutettua osaksi yhtiön prosesseja.

Hanselilla oli vuoden 2020 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kaksi valitusta. Toinen näistä valituksista peruttiin tammikuussa 2021. Yhtiö sai vuonna 2020 markkinaoikeudesta neljä päätöstä. Kahdessa jutussa valitukset hylättiin ja kahdessa, samaa palveluhankintakokonaisuutta koskevassa jutussa valitukset menestyivät. Hansel valitti näistä markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta perui valitukset tammikuussa 2021. Yhtiön arvion mukaan käynnissä olevista oikeudenkäynneistä aiheutuvien taloudellisten seuraamusten todennäköisyys on pieni.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä on Hanselin lisäksi lukuisa määrä eurooppalaisia yhteishankintayksiköitä, kuten Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet ja SKL Kommentus, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.

Hanseliin perustettiin vuonna 2019 compliance-toiminto. Valtioneuvosto antoi 8.4.2020 omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (VNK/2020/48), joka edellyttää muun muassa yritysvastuun integroimista liiketoimintaan. Hanselissa laadittiin periaatepäätöksen edellyttämä korruptionvastainen toiminta- ja raportointimalli. Periaatepäätöksen edellyttämä ilmoituskanava Hanselissa oli jo käytössä. Vuonna 2020 koko henkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus sekä kysely eettisten näkökulmien toteutumisesta Hanselissa.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Vastuullisuusraportointi on vakiintunut osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Koronapandemia vaikuttaa edelleen negatiivisesti Hanselin liiketoimintaan. Asia on huomioitu yhtiön talouden suunnittelussa, mutta pandemia on lisännyt epävarmuustekijöitä. Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Vuoden 2021 näkymät

Yhtiössä jatketaan integraatiostrategian toteutusta, jossa olennaisena osana on uuden asiakaskunnan haltuunotto ja sen myötä yhteishankintojen merkittävä kasvu. Kasvua odotetaan erityisesti kuntasektorilta. Liiketoiminnan uskotaan kehittyvän suotuisasti, vaikka tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen vuoteen 2022 saakka, minkä jälkeen tulos kääntyy voitolliseksi.