Tuloslaskelma

 

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
Liikevaihto 11 465 261,82 11 147 963,00
Liiketoiminnan muut tuotot 1 666 379,25 1 156 492,65
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 8 485 343,55 7 162 579,29
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 321 911,97 1 245 237,35
Muut henkilösivukulut 289 796,14 212 997,25
Henkilöstökulut yhteensä 10 097 051,66 8 620 813,89
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 64 928,10 76 396,39
Liiketoiminnan muut kulut 4 725 373,76 4 445 172,23
Liikevoitto (-tappio) –1 755 712,45 –837 926,86
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 33 387,20 69 175,47
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille –892,02 –1 277,45
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 32 495,18 67 898,02
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –1 723 217,27 –770 028,84
Tuloverot
Tilikauden verot 0,00 0,00
Tilikauden voitto (tappio) –1 723 217,27 –770 028,84