Tase

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 24 417,78 46 596,25
24 417,78 46 596,25
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 128 249,50 170 999,13
128 249,50 170 999,13
Pysyvät vastaavat yhteensä 152 667,28 217 595,38
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 152 890,52 2 551 182,40
Muut saamiset 7 418,71 9 845,53
Siirtosaamiset 655 330,07 476 075,18
3 815 639,30 3 037 103,11
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 759 050,13 2 729 877,46
2 759 050,13 2 729 877,46
Rahat ja pankkisaamiset 6 281 927,03 8 703 095,22
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 12 856 616,46 14 470 075,79
VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 009 283,74 14 687 671,17
VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa pääoma
Vapaan pääoman rahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tilikausien tulos 1 861 094,91 2 631 123,75
Tilikauden voitto (tappio) –1 723 217,27 –770 028,84
Oma pääoma yhteensä 8 106 005,91 9 829 223,18
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 477 452,00 438 448,00
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 15 209,10 252 667,07
Ostovelat 1 290 056,05 721 770,17
Muut velat 655 880,04 696 204,90
Siirtovelat 2 464 680,64 2 749 357,85
4 425 825,83 4 419 999,99
Vieras pääoma yhteensä 4 425 825,83 4 419 999,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 13 009 283,74 14 687 671,17