Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) –1 723 217,27 –770 028,84
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 64 928,10 76 396,39
Rahoitustuotot ja -kulut –32 495,18 –67 898,02
Muut oikaisut 39 004,00 0,00
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –1 651 780,35 –761 530,47
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys –778 536,19 –1 248 446,64
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 5 825,84 1 278 485,79
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –2 424 490,70 –731 491,32
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –892,02 –1 277,45
Saadut korot liiketoiminnasta 33 387,20 69 175,47
Maksetut välittömät verot (–) 0,00 0,00
Liiketoiminnan rahavirta (A) –2 391 995,52 –663 593,30
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) 0,00 –33 873,67
Investointien rahavirta (B) 0,00 –33 873,67
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) 0,00 –4 531 871,73
Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 –4 531 871,73
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) –2 391 995,52 –5 229 338,70
Rahavarat tilikauden alussa 11 432 972,68 16 662 311,38
Rahavarat tilikauden lopussa 9 040 977,16 11 432 972,68
–2 391 995,52 –5 229 338,70