Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Tuloutusperiaatteet

Hanselin liikevaihto koostuu yhteishankintojen palvelumaksuista ja asiantuntijapalveluiden myynnistä. Palvelumaksut laskutetaan sopimustoimittajilta saatujen myyntiraporttien perusteella jälkikäteen siten, että toimittaja raportoi edellisen kauden myynnin seuraavan kauden alussa Hanseliin. Raportointikausi on yleensä kuukausi, mutta se voi olla myös kvartaali. Asiantuntijapalvelut laskutetaan pääsääntöisesti tehtyjen työtuntien perusteella jälkikäteen kuukausittain.

1.2 Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.3 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2020 samoina kuin vuonna 2019.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2020 2019
Palkat –8 157 688,55 –6 846 993,17
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –327 655,00 –315 586,12
Eläkekulut –1 321 911,97 –1 245 237,35
Muut henkilösivukulut –289 796,14 –212 997,25
Henkilöstökulut yhteensä –10 097 051,66 –8 620 813,89
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot –65 473,67 –84 244,60
Henkilökunnan lukumäärä
Tilikauden lopussa 118 116
Keskimäärin tilikauden aikana 111 101
2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –22 178,47 –19 396,87
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto –42 749,63 –56 999,52
Tilikauden poistot yhteensä –64 928,10 –76 396,39
2.3 Liiketoiminnan muut tuotot
Saadut avustukset 376 062,03 202 502,01
Muut liiketoiminnan muut tuotot 1 290 317,22 953 990,64
1 666 379,25 1 156 492,65
2.4 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut –3 028 853,27 –2 407 580,98
Toimitilakulut –716 491,29 –723 548,88
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –784 196,28 –985 492,82
Markkinointikulut –43 366,73 –78 929,58
Matkakulut –55 331,71 –99 796,30
Edustuskulut –1 677,66 –3 014,89
Muut liiketoiminnan kulut –95 456,82 –146 808,78
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –4 725 373,76 –4 445 172,23
2.5 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot 1 335,49 144,65
Valuuttakurssivoitot 0,00 0,03
Muut tuotot arvopapereista 32 051,71 69 030,79
Rahoitustuotot yhteensä 33 387,20 69 175,47
Rahoituskulut
Korkokulut –547,56 –540,75
Valuuttakurssitappiot –344,46 –736,70
Muut kulut arvopapereista 0,00 0,00
Rahoituskulut yhteensä –892,02 –1 277,45
2.6 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot –19 507,32 –19 598,05
Muut palkkiot –16 709,34 –58 501,99
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –36 216,66 –78 100,04
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2020 2019
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 498 302,58 483 130,22
Tilikauden lisäykset 0,00 15 172,36
Hankintameno 31.12. 498 302,58 498 302,58
Kertyneet poistot 1.1. –451 706,33 –432 309,46
Tilikauden poistot –22 178,47 –19 396,87
Kertyneet poistot 31.12. –473 884,80 –451 706,33
Tasearvo 31.12. 24 417,78 46 596,25
Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 1 082 945,15 1 064 243,84
Tilikauden lisäykset 0,00 18 701,31
Hankintameno 31.12. 1 082 945,15 1 082 945,15
Kertyneet poistot 1.1. –911 946,02 –854 946,50
Tilikauden poistot –42 749,64 –56 999,52
Kertyneet poistot 31.12. –954 695,66 –911 946,02
Tasearvo 31.12. 128 249,49 170 999,13
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.3 Saamiset
Matkaennakot 7 418,71 9 860,43
Muut saamiset yhteensä 7 418,71 9 860,43
3.4 Siirtosaamiset
Kulujaksotukset 655 330,07 476 075,18
Siirtosaamiset yhteensä 655 330,07 476 075,18
3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 2 203 374,80 2 190 617,86
2 203 374,80 2 190 617,86
Markkina-arvo Markkina-arvo
2 513 467,72 2 426 694,70
2 513 467,72 2 426 694,70
Eläkesijoitus 555 675,33 539 259,60
Rahoitusarvopaperit yhteensä kirjanpitoarvo 2 759 050,13 2 729 877,46
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2020 2019
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 5 000 000,00 5 000 000,00
Osakepääoman alennus 0,00 0,00
Osakepääoma 31.12. 5 000 000,00 5 000 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa oma pääoma
Vapaan pääoman rahasto 1.1. 2 968 128,27 7 500 000,00
Vapaan pääoman rahaston vähennys 0,00 –4 531 871,73
Vapaan pääoman rahasto 31.12. 2 968 128,27 2 968 128,27
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 1 861 094,91 3 069 571,75
Eläkevastuu aikaisemmilta vuosilta 0,00 –438 448,00
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 1 861 094,91 2 631 123,75
Tilikauden voitto/tappio –1 723 217,27 –770 028,84
Vapaa oma pääoma yhteensä 3 106 005,91 4 829 223,18
Oma pääoma yhteensä 31.12. 8 106 005,91 9 829 223,18
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Vapaan pääomanrahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tilikausien tappio 1 861 094,91 2 631 123,75
Tilikauden voitto –1 723 217,27 –770 028,84
Voitonjakokelpoiset varat 3 106 005,91 4 829 223,18
4.2 Pakollinen varaus
Eläkevastuu aikaisemmilta vuosilta 477 452,00 438 448,00
4.3 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 1 156 710,13 1 336 432,54
Palkkavelat sosiaalikuluineen 209 145,03 620 159,17
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 0,00 2 394,74
Kulujaksotukset tilikaudelle 1 098 825,48 790 371,40
Siirtovelat yhteensä 2 464 680,64 2 749 357,85
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Lähipiirin liiketoimet
Yhtiön liikevaihdosta 2 440 045,29 euroa (21,3 %) tulee budjettivaltiolta tai budjettivaltion ulkopuolisilta valtioon sidoksissa olevilta organisaatioilta sekä kunnilta ja muilta kuntapuolen organisaatioilta asiantuntijapalveluiden myynnistä.
5.2 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden 795 137,22 767 934,96
Vuokravastuut yli vuoden 1 654 476,28 2 444 818,47
Leasing-vastuut alle vuoden 75 076,75 110 654,18
Leasing-vastuut yli vuoden 196 076,89 20 124,42
Vakuudet ja vastuut yhteensä 2 720 767,14 3 343 532,03
Sähkön johdannaissopimukset
Markkina-arvo 3 446 239,94 7 339 089,01
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 73 141 788,48 68 287 366,57

Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Hanselin käyttämät vastapuolet ovat kaikki suuria toimijoita alalla ja Hansel hajauttaa portfoliota eri vastapuolille riskin pienentämiseksi. Tällä hetkellä mahdollisia vastapuolia on kuusi kappaletta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Valtiovarainministeriön asettama sähkönhankinnan seurantaryhmä vastaa valtion sähkönhankinnan ohjauksesta ja seurannasta ja tekee tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön edustaja ja seurantaryhmä raportoi tarpeen mukaan valtiovarainministeriön johdolle. Valtiovarainministeri nimeää seurantaryhmän jäsenet, toimikausi on kaksivuotinen.

Valtion sähkönhankinnan suojausstrategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategian toteutuksesta vastaa Hansel ja strategian mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista sekä niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2024 asti.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hanselilla oli vuoden 2020 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kaksi valitusta. Toinen näistä valituksista peruttiin tammikuussa 2021. Yhtiö sai vuonna 2020 markkinaoikeudesta neljä päätöstä. Kahdessa jutussa valitukset hylättiin ja kahdessa, samaa palveluhankintakokonaisuutta koskevassa jutussa valitukset menestyivät. Hansel valitti näistä markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta perui valitukset tammikuussa 2021.

5.4 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Koronapandemialla on edelleen negatiivinen vaikutus Hanselin liiketoimintaan. Asia on huomioitu yhtiön talouden suunnittelussa, mutta pandemia on lisännyt epävarmuustekijöitä.