Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2020 yhteensä 118 (116 henkilöä 31.12.2019, 95 henkilöä 31.12.2018). Henkilöiden keskimääräinen työpanos vuonna 2020 oli 111 (101 vuonna 2019, 90 vuonna 2018). Vuoden 2020 lopussa naisten osuus henkilöstöstä oli 57 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 71 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopussa 97 prosenttia työsuhteista oli vakituisia (99 prosenttia vuonna 2019, 99 prosenttia vuonna 2018).

Työntekijöistä 56 prosentilla oli ylempi korkeakoulututkinto ja kuudella prosentilla alempi korkeakoulututkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli yhdeksällä prosentilla ja alempi ammattikorkeakoulututkinto 15 prosentilla. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 10 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa neljä prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vuoden 2020 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta työntekijää, joista kolme tuli määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti kymmenen työntekijää. Lähtijöistä kuusi irtisanoutui, kaksi siirtyi eläkkeelle, yhden määräaikainen työsopimus päätettiin koeaikana ja yksi irtisanottiin. Irtisanoutuneiden kanssa käydään lähtöhaastattelu palautteen saamiseksi.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan säännöllisesti noin kahden vuoden välein. Vuonna 2020 mittaus toteutettiin syyskuussa ja vastausten keskiarvo oli 3,87 asteikolla 1–5. Hansel kannustaa työntekijöitään kehittämään osaamistaan. Vuonna 2020 hanselilaiset osallistuivat keskimäärin yhteen koulutuspäivään. Alhainen luku selittynee koronalla ja vuonna 2021 tullaan toteuttamaan useita Hansel Akatemian koulutusjaksoja. Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen. Koko yhtiötä osallistava arvo- ja yrityskulttuuritutkimus on käynnistetty 2021.

Hanseliin uusi työehtosopimus

Vuonna 2020 Hanselissa astui voimaan kaikkia työntekijöitä koskeva uusi työehtosopimus ajalle 1.4.2020–31.3.2023. Työehtosopimuksen ovat allekirjoittaneet Hansel Oy ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja se korvasi kaksi aikaisempaa työehtosopimusta, jotka molemmat päättyivät 31.3.2020. Hanselin aikaisemmat kaksi erilaista työehtosopimusta johtui siitä, että 2.9.2019 tehdyn yritys- ja omistusjärjestelyn myötä yhtiöön siirtyivät KL-Kuntahankinnat Oy:n työntekijät ns. vanhoina työntekijöinä. 31.3.2020 saakka heihin sovellettiin Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES).

Uuden yhteisen työehtosopimuksen neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja Hanselin koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kuuluu työehtosopimuksen piiriin. Henkilöstöä edustaa työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden keskuudesta valittu luottamusmies ja hänen varamiehensä. Henkilöstön etuja ajaa myös henkilöstöyhdistys (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry), joka on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestö. Noin puolet Hanselin henkilökunnasta kuuluu ammattiliittoihin. Työehtosopimus ja työsuhteeseen liittyvä ohjeistus on esitelty yhtiön intranetsivuilla.